Sàn giao dịch Bất động sản

Hạ Trâm Home - Nơi tin cậy mọi nhà

Tin tức

Thông tin cập nhật liên tục

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Independence – Freedom – Happiness

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

APARTMENT LEASE

Hôm nay, ngày ………. tháng …………… năm ………………, chúng tôi gồm:

Today, …………………./……………………/…………………, we are:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A) / THE OWNER (PARTY A)

Ông / Bà / Mr / Mrs : …………………………………………………….

CMND số / ID No. :……….. Cấp ngày/ Issued on: ………………. Tại/At: ………….

Địa chỉ/Address : ……………………………………………

Điện thoại / telephone : ………………………

Tên tài khoản :…………………………………

Số tài khoản: …………………………………

Chi nhánh:………………………………

BÊN THUÊ (BÊN B) / THE TENANT (PARTY B)

Ông / Bà / Mr / Mrs : ……………………………………

Số hộ chiếu / Passport No. : ………………………….

Quốc tịch / Nation: ……………………………………

Điện Thoại / Telephone: ………………………………

BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ (BĐS)/ THE PREMISE:

Nhà số ………………………., khu phố ……………………., Phường…………………., Quận 7, Tp.HCM thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A.

House No: …………………, ……………………., …………………… ward, Dist.7, HCMC which is legally owned by Party A

Bên A đã xem xét kỹ Bên B và đồng ý cho Bên B thuê BĐS và Bên B đã xem xét kỹ BĐS và đồng ý thuê BĐS nói trên của Bên A với thời hạn và các điều khoản sau:

Party A has carefully reviewed Party B and agreed to Party B for rent the Premise, and Party B has carefully reviewed the Premise, Party B agreed to rent the Premise’s Party A with the terms and conditions stated hereinafter:

1. MỤC ĐÍCH THUÊ / PURPOSE OF THE LEASE

BĐS được thuê làm nhà ở.

The Premises is rented for residential purpose.

2. THỜI HẠN THUÊ / TERM OF THE LEASE

Thời hạn thuê là …………………, bắt đầu từ ngày ………… tháng ……………năm …………đến hết ngày …………… tháng ………………. năm ……………………

The term of the lease is …………………, commencing on …………………… , and expiring on …………………………

3. GIÁ THUÊ / THE RENT & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN / METHOD OF PAYMENT

3.1 Giá thuê chưa bao gồm thuế là: …………………………/tháng

(Bằng chữ: ……………………………………………………………)

The rent no tax is ………………………………………. / month

(In words: ………………………………………………………..only)

3.2 Giá thuê trên không thay đổi trong suốt thời hạn thuê.

The above said rent is fixed during the lease term.

3.3 Các giá thuê ở trên không bao gồm các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp, ADSL và phí quản lý khu dân cư. Bên B sẽ thanh toán trực tiếp các chi phí nêu trên cho các nhà cung cấp dịch vụ.

The rents mentioned above do not cover charges for using electricity, water, telecommunication and ADSL, cable TV and resident management fee. These actual charges will be paid directly to above service providers by Party B.

3.4 Tiền thuê sẽ được Bên B thanh toán cho Bên ……………………….. một lần bằng tiền đô la Mỹ hoặc bằng tiền Việt Nam đồng tính theo tỷ giá bán ra của ngân hàng Vietcombank.

Số tiền là: ……………………………

(Bằng chữ:…………………………………………………)

Thanh toán trong vòng không quá 05 ngày của mỗi kỳ thanh toán.

The rent shall be paid to Party A ………………………………... / one time by USD or by Viet Nam dong under selling rate of Vietcombank at the time of payment by Party B.

The amount is …………………………………

(In words: …………………………………... only)

Party B must to pay the rental fee within the first 05 days of the mentioned payment term.

4 TIỀN ĐẶT CỌC / SECURITY DEPOSIT

4.1 Tiền đặt cọc là: …………………………… (Bằng chữ:…………………………………………….)

The security deposit is:………………………. (In words: …………………………………………)

4.2 Tiền đặt cọc này không được sử dụng cho việc thanh toán tiền thuê hàng tháng hoặc bất kỳ khoản phí nào khác nếu không được hai bên đồng ý trước bằng văn bản.

This security deposit shall not be used for the payment of monthly rent or any other fees unless agreed to, in writing, by both parties.

4.3 Số tiền đặt cọc sẽ được trả lại cho Bên B trong vòng năm (05) ngày, bằng cùng loại tiền tệ mà Bên B đã thanh toán cho Bên A, sau khi Bên B thanh toán hết các chi phí như điện, nước, điện thoại, vv…và chi phí sửa chữa những hỏng hóc, thiệt hại do Bên B gây ra ngoài những hao mòn thông thường.

Security deposit will be returned to Party B within five (05) days, in the same currency in which the payment was first made, after Party B has paid off all the fees such as electricity, water, telephone etc…, and repair cost of damages and faults caused by Party B except common wear and tear.

5. QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN CHO THUÊ (BÊN A) / RIGHTS AND LIABILITIES OF THE OWNER (PARTY A)

5.1 Nếu Bên A chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vì bất kỳ lý do gì, Bên A phải trả lại tiền đặt cọc và bồi thường thêm số tiền tương đương với số tiền đặt cọc sau khi đã trừ những hư hỏng căn nhà (nếu có), Bên A sẽ hoàn trả phần tiền thuê đã được Bên B thanh toán nhưng chưa sử dụng hết. Và thông báo cho Bên B bằng văn bản trước một (01) tháng.

If Party A early terminates it due to any reasons Party A shall: compensate to Party B the security deposit, and penalty amount is the security deposit. Refund Party B the unused rent what is already paid but not yet used after discount to payment for repairing (if have); And inform Party B, in writing, 01 months prior to termination date.

5.2 Bảo đảm căn nhà được phép cho người nước ngoài thuê.

To ensure the Premises is legally authorized to rent out to foreigner. 5.3 Hướng dẫn và thực hiện đăng ký tạm trú cho Bên B.

To guide and execute registration of temporary residence of Party B.

5.4 Nếu Bên A chuyển BĐS cho chủ sở hữu mới, Bên A phải đảm bảo chủ mới ký lại hợp đồng thuê với Bên B trước khi Bên A bàn giao BĐS cho chủ sở hữu mới. Hợp đồng ký lại có giá cả và điều khoản không thay đổi so với hợp đồng này và thời hạn là thời hạn còn lại của hợp đồng này.

If Party A transfers the premises to new owner, Party A must guarantee that a new lease contract between Party B and new owner has been signed before Party A hands over the premises to new owner. Price, terms and conditions of the new lease contract remain unchanged compared with this lease contract and the lease period is the rest of lease period of this lease contract.

5.5 Được quyền vào BĐS bất cứ lúc nào trong các trường hợp khẩn cấp như BĐS đang ở trong tình trạng có thể bị cháy, nổ, ngập nước...Được thỉnh thoảng kiểm tra tình trạng của BĐS, được giới thiệu BĐS cho khách mua tiềm năng với điều kiện Bên A phải hẹn trước với Bên B.

To reserves the right to enter the Premises at anytime in emergencies such as Premises might be at risk of fire, explosion or flooding. Party A also has the right to from time to time inspect the status of the Premises and introduce the Premises to prospective buyers provided that Party A sets appointments with Party B in advance.

5.6 Trong vòng ba mươi (30) ngày trước khi hợp đồng thuê hết hạn hoặc chấm dứt trước thời hạn Bên A được quyền giới thiệu BĐS cho khách thuê khác nếu Bên A hẹn trước với Bên B.

Within thirty (30) days before the lease contract expires or early terminates Party A reserves the right to introduce the Premises to other potential tenants in condition that Party A arranges appointments with Party B in advance.

5.7 Bên A không chịu trách nhiệm về những mất mát, thiệt hại gây ra cho Bên B do sự sơ suất hoặc kém năng lực của ban quản lý tòa nhà, khu phố hoặc bên thứ ba có liên quan hoặc do Bên B gây ra.

The Landlord is not liable for any loss or damage caused to Party B, its family and invitees due to negligence, omission or incapability of the board of management of the Premises or residential area, or by Party B.

5.8 Tiến hành sửa chữa những hư hỏng ảnh hưởng đến kết cấu căn nhà, những hư hỏng hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và các trang thiết bị nội thất được liệt kê trong danh sách nội thất, ngoại trừ những hư hỏng do lỗi của Bên B gây ra, trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Nếu không, Bên B sẽ tự sửa chữa và trừ vào tiền thuê nhà.

To fix any damages affect the structure house , and any damages of electric system, water supply and the funitures on list, expect any damages caused by Party B, within 03 days after receiving notice. If not, Party B will repair the damage, Party B automatically will deduct the costs from the rental payment.

6. QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN THUÊ (BÊN B) / RIGHTS AND LIABILITIES OF THE TENANT (PARTY B)

6.1 Nếu Bên B chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vì bất kỳ lý do gì hoặc thanh toán tiền nhà trễ quá 15 ngày thì Bên B sẽ: Bên B bị mất tiền đặt cọc. Và Bên B phải thanh tóan hết các chi phí liên quan đến căn nhà như: hóa đơn điện nước, phí sinh hoạt; được trả lại phần tiền thuê đã được Bên B thanh toán nhưng chưa sử dụng hết (nếu có); Thông báo bằng văn bản cho Bên A trước một tháng.

If Party B early terminates it due to any reasons, or pay the rental free late than 15 day, Party B shall: Party B lose the security deposite and Party B must to pay off all fees and charges related to the house; the return of the rent has been paid Party B but unused (if any); Give Party A one month-prior written notice.

6.2 Sử dụng căn nhà đúng mục đích được nêu trong hợp đồng.

To use the Premise for the right purpose as specified.

6.3 Tất cả các công việc sửa chữa, nâng cấp vì mục đích riêng của Bên B phải được sự đồng ý của Bên A.

Repairs and renovations needed for the purpose of Party B itself must be subject to written consent of Party A.

6.4 Đăng kí tạm trú tạm vắng đầy đủ và đúng hạn.

To register fully on time for registration of temporary residence.

6.5 Không được phép sang nhượng hợp đồng thuê hoặc cho thuê lại cho Bên Thứ Ba nếu không được sự đồng ý của Bên A bằng văn bản.

Not to be entitled to transfer the lease or sublease the Premise to third party without written consent from Party A.

6.6 Thanh toán tất cả các hóa đơn điện thoại, điện, nước, internet, phí quản lý khu dân cư và các chi phí khác (nếu có) trong suốt thời gian thực thuê.

To pay all the bills of telephone, electricity, water, internet, cable TV, resident management and others fees (if any) during the actual lease term.

6.7 Chịu trách nhiệm về những mất mát, thiệt hại hoặc chi phí về con người cũng như tài sản của Bên B, gia đình và khách của họ. Và tuân thủ theo đúng pháp của nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nội qui khu phố của công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng.

To be responsible for any loss, damage and expense caused to any person or property of Party B and its family and invitees. And must comply with the regulations on law of Vietnam and rules of the complex of Phu My Hung Joint Venture Corporation.

6.8 Tự sửa chữa những hư hỏng nhỏ như thay bóng đèn bị cháy, bị đứt cầu chì, bị nghẹt nước và những hư hỏng do lỗi của Bên B gây ra.

To fix any damages affect small fault, such as light bulb, faucet leaks, drainage congestion, and any damages caused by Party B.

6.9 Khi hợp đồng thuê chấm dứt, Bên B trả lại BĐS và trang thiết bị nội thất (theo phụ lục I) trong tình trạng họạt động bình thường như khi nhận ngoại trừ các hao mòn thông thường.

On termination date, Party B returns the premise and its furnishings (listed in the appendix I) in the same condition as received except common wear and tear.

7. ĐIỀU KHOẢN CHUNG / GENERAL PROVISIONS

Thực hiện hợp đồng đã ký, bất kỳ bổ sung sửa đổi nào phải được thông báo bằng văn bản giữa hai. Nếu xảy ra tranh chấp thì cả hai Bên tự bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác. Nếu không thỏa thuận được thì cả Hai Bên phải đưa vấn đề ra trước Tòa Án Kinh Tế của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để được xem xét và giải quyết.

This lease contract shall be properly implemented by both parties. Any amendment and addition must be agreed upon in writing by both parties. If there is any dispute or breach of lease by either party, the matter will be settled through conciliation and negotiation. If solution cannot be found, the matter shall be brought to the HCM city Court of Socialist Republic of Viet Nam for judgment.

BÊN A/ PARTY A

BÊN B / PARTY B

BIÊN NHẬN TIỀN / RECEIPT

Ngày / date

Tiền đặt cọc / the deposit

Tiền thuê nhà /the rental fee

Ký tên Bên A /sign by Party A

Ký tên Bên B /sign by Party B